BIP
9 batalion dowodzenia
Tradycje

HISTORIA JEDNOSTEK, KTÓRYCH TRADYCJE KONTYNUUJE 9 BATALION DOWODZENIA

W okresie międzywojennym w koszarach białobrzeskich stacjonowały kolejno:

1921 - 1924 - 1 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Łączności w Zegrzu;

1924 - 1929 - 1 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Radiotelegraficznego w Beniaminowie;

1929 - 1939 - 2 Batalion Radiotelegraficzny z 1 Pułku Radiotelegraficznego w Beniaminowie.

W latach 1948 - 2008 w Białobrzegach stacjonowały kolejno:

1948 - 1956 - 17 i 40 Batalion Łączności

17 Batalion łączności (JW 4425 Legionowo) sformowany został na bazie 1 Okręgowego Batalionu Łączności (JW 4425 Legionowo) na podstawie rozkazu MON Nr 0043/Org. z dnia 17.05.1951r. Liczył on 360 żołnierzy i 15 pracowników kontraktowych. W dniu 23. 10. 1955r. przedyslokowany został z Legionowa do Białobrzegów (Beniaminów). 22 listopada 1956 r. na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0181/Org. oraz Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0111/Org. 17 Batalion Łączności przeformowano na nowy etat i przemianowano go na 9 Pułk Łączności (JW 4425) stacjonujący w Białobrzegach (Beniaminów) Nowy etat Nr 14/116 z dnia 04.10.1956r. określał liczbę żołnierzy – 895. Pierwszym dowódcą pułku był ppłk Feliks Konty.

40 Liniowo Eksploatacyjny Batalion Łączności (JW 5105 Białobrzegi) rozkazem MON Nr 0043/Org. z dnia 17.05.1951r. sformowany został od nowa w ramach reorganizacji jednostek Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Zgodnie z etatem Nr 14/58 z dnia 18.03.1951r. liczył 334 żołnierzy i 2 pracowników kontraktowych. Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 0181/Org. oraz Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0111/Org. 40 Liniowo Eksploatacyjny Batalion Łączności z dniem 20.12.1956 rozformowano i włączono do powstającego 9 Pułku Łączności.

1956 - 1994 – 9 Pułk Łączności

Rozkazem MON Nr 031/Org. z dnia 19.04.1957r. 9 pułk łączności o numerze 4425 Białobrzegi został przeformowany i zgodnie z nowym etatem Nr 14/124 z dnia 17.04.1957r. liczył: 505 żołnierzy i 9 pracowników cywilnych. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego WP Nr 071/Org. z dnia 30.06.1958r. dokonana została zmiana numeru jednostki z JW 4425 na JW 2474.

W dniu 05 października 9 Pułk Łączności otrzymał sztandar wojskowy. Aktu wręczenia jednostce sztandaru dokonał Szef Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Aleksander Jankowski.
 

W oparciu o zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego WP Nr 0102/Org. z dnia 04.10.1958r. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego zgodnie z nowym etatem Nr 14/136 z dnia 04.10.1958r. przeformował pułk zwiększając stan osobowy: 919 żołnierzy i 11 pracowników cywilnych.

- 60 Batalion Liniowo – Eksploatacyjny;

- 75 Batalion Liniowo – Eksploatacyjny;

- 102 Liniowy Batalion Łączności;

- 97 Kompania Łączności KSD;

- 40 Liniowy Pułk Łączności.

W 1986r. przedyslokowany do Skierniewic Batalion Radioliniowo – Kablowy.

Przeznaczeniem 9 Pułku Łączności było zapewnienie łączności dla potrzeb Dowództwa i Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

od 1994 - 2007 - 9 Pułk Dowodzenia Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 096/Org. z 29 listopada 1993r. 9 Pułk Łączności 1 lipca 1994 r. sformowano 9 Pułk Dowodzenia na bazie:

- 9 Pułku Łączności (JW 2474); - 4 Pułku Zabezpieczenia Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

W 1994r. ufundowany został przez kadrę jednostki oraz mieszkańców gmin Radzymin i Nieporęt sztandar pułku.

Akt wręczenia 9 Pułkowi Dowodzenia sztandaru wojskowego według nowego wzoru miał miejsce 14 sierpnia 1994r. Z dniem 1 stycznia 1999r. 9 Pułk Dowodzenia został podporządkowany Dowódcy Wojsk Lądowych, jako 9 Pułk Dowodzenia Wląd. Jednostka zgodnie z rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr 0-4 z dnia 9 stycznia 2001r., w lipcu 2004r. roku przeszła na nowe struktury organizacyjne i rozlokowana została w dwóch garnizonach: Białobrzegi i Skierniewice. Realizowała zadania dostosowane do zadań i potrzeb Dowództwa Wojsk Lądowych.

Dziedzictwo tradycji 9 Pułku Dowodzenia

Decyzją Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.08.1994r. (Dz.Rozk. MON z 1994r., poz. 81) z dniem 15 sierpnia 1994r. jednostka przejęła dziedzictwo tradycji:

- 1 Pułku Łączności w Zegrzu 1921 – 1929.

- 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego 1944 – 1946.

- 9 Pułku Łączności 1956 – 1994.

28 października nawiązujący do roku 1921 kiedy to w Zegrzu sformowany został 1 Pułk Łączności. Żołnierze pułku podczas ćwiczeń wielokrotnie dawali przykład profesjonalizmu, w zakresie rozwinięcia i eksploatacji stacjonarno-polowych stanowisk dowodzenia i organizacji systemów łączności na rzecz Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego i obecnie Dowództwa Wojsk Lądowych.Historię jednostki tworzyło 17 jej dowódców


1956-1961 płk Feliks Konty

1961-1962 płk Andrzej Szott

1962-1968 płk Henryk Chlebanowski

1968-1972 płk Stanisław Flak

1972-1975 płk Andrzej Falęciak

1975-1978 płk Stanisław Gorlicki

1978-1981 płk Witold Rogalewicz

1981-1986 gen. bryg. Witold Cieślewski

1986-1989 gen. bryg. Edmund Smakulski

1989-1995 płk Wiesław Bieliński

1995-2002 płk Jerzy Stwora

2002-2006 płk Zbigniew Ciekanowski

2007 – do lipca płk Marek Stolarz

2007 – od lipca ppłk Adam Kotowoda

2008 - 2016 ppłk Jarosław Zdun

2016 - 2018 ppłk Piotr Urbaś
 
2018-           ppłk Przemysław Kurzawiak

Historia 9 batalionu dowodzenia


9 batalion dowodzenia zgodnie z rozkazem Dowódcy Garnioznu Warszawa nr Z-35/2012 z dnia 23.10.2012 roku z dniem 1 stycznia 2013 został sformwoany na bazie 9 batalionu łącznści. Na podstawie Decyzji nr 292/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 października 2013 roku 9 batalion dowodzenia przejął dziedzictwo tradycji 

a) 1 Pułku Łączności w Zegrzu (1921 - 1929)

b) 1 Samodzielnego Pułku Łączności 1 Armii Wojska Polskiego (1944 - 1946)

c) 9 Pułku Łączności (1956 - 1994)

d) 9 Pułku Dowodzenia w Białobrzegach (1994 - 2007)

e) 9 batalionu łączności (2007-2012)

Święto jednostki obchodzone jest w dniu 28 października

Odznaka pamiątkowa
 
  Odznaka pamiątkowa 9 batalionu dowodzenia symbolizuje charakter pełnionej służby, więź z regionem stacjonowania jednostki oraz tradycje niepodległościowe związane z I i III brygadą legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązuje do tradycji barw Wojsk Łączności i Informatyki. Odznaka zaprojektowana w formie przestrzennej jest dwuwarstwowa i mieści się w prostokącie o wymiarach o szerokość 30 mm i wysokości 40 mm. Centralnym elementem odznaki jest stylizowana antena symbolizująca rodzaj pełnionej służby.

Na jej tle w lewym dolnym rogu umieszczony jest orzeł siedzący na skale z zerwanym łańcuchem trzymanym w dziobie i na nogach. Orzeł pochodzi z pomnika „Ku Czci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego” znajdującego się na placu przed szkołą podstawową w Białobrzegach. Na cokole z kamieni stoi orzeł z rozłożystymi skrzydłami – rzeźba z brązu.

 Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców wsi Białobrzegi, władz gminy Nieporęt oraz żołnierzy 9 pułku dowodzenia. Został odsłonięty 5 czerwca 2004r. Stanowi on wierną kopię nieistniejącego już pomnika z 1931 roku.Z inicjatywy pułku radiotelegraficznego w 1931r. wzniesiony został pierwszy pomnik poświęcony pamięci legionistów internowanych w 1917 roku za odmowę przysięgi „na wierność i braterstwo broni wojskom Niemiec i Austro – Węgier oraz państw z nimi sprzysiężonych”. 117 internowanych oficerów – legionistów było zakwaterowanych w budynkach koszarowych Fortu Beniaminów dzisiejszych Białobrzegach.

Wśród internowanych znajdowali się m.in.: późniejszy dowódca Armii Krajowej Stefan Grot-Rowecki oraz Prezydent Warszawy Stefan Starzyński.

 

Oznaka rozpoznawcza batalionu ma kształt koła o średnicy 70 mm. Na środku tarczy umieszczono cyfrę „9” symbolizującą numer jednostki, otoczoną dwoma gromami odzwierciedlającymi charakter pełnionej służby – grom jako symbol wojsk łączności.

Tarcza z barwami:

1)    czarno - chabrowymi, barwny symbol wojsk łączności – na mundur wyjściowy
i galowy

2)    czarno – brązowymi – na mundur polowy


 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych