BIP
9 batalion dowodzenia
System pomocy osobom uprawnionym

W 9 batalionie dowodzenia został powołany Zespół ds. Organizacji i Wdrożenia Systemu Pomocy.

Do głównych zadań Zespołu należy:

  • zorganizowanie efektywnego systemu pomocy członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska 9 bdow;
  • przygotowywanie projektów rozwiązań doskonalących powyższy system w oparciu o doświadczenia z bieżącego jego funkcjonowania;
  • prowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zakresu pomocy przysługującej osobom uprawnionym, w szczególności w zakresie należności i uprawnień;
  • koordynowanie działań wspierających osoby uprawnione w zakresie pomocy socjalnej, medycznej, poradnictwa psychologicznego poszkodowanym oraz ich zatrudnienia;
  • gromadzenie aktów prawnych regulujących system pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska;
  • integracja środowiska rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska;
  • współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami realizującymi działania pomocowe dla osób uprawnionych.

 
Punkt informacyjny  o systemie pomocy dla osób uprawnionych z 9 batalionu dowodzenia:

  261-887- 605
 

Dokumenty normatywne:

Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie organizacji  systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

Decyzja Nr 37/SS Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym - żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana - żołnierza i weterana poszkodowanego - żołnierza w Domu Weterana

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Poradnik weterana

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych